Báo cáo quan trắc môi trường Khu đô thị ParkCity Hanoi đợt 3 năm 2023

Báo cáo quan trắc môi trường Khu đô thị ParkCity Hanoi đợt 4 năm 2023

Báo cáo EIA - Tháng 12 2007Báo cáo EIA - Tháng 9 2017


Báo cáo quan trắc môi trường Khu đô thị ParkCity Hanoi đợt 1 năm 2023
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Khu đô thị ParkCity Hanoi đợt 2 năm 2023